Χ.Τσιλιγκίρη στο EU Sport Forum: «Η ενεργή προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων»

Βρισκόμενη στο EU Sport Forum, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων και να συμμετάσχω σε συζητήσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τον αθλητισμό και την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα από τα κεντρικά θέματα που εξετάστηκαν ήταν η σύνδεση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιδιώκοντας να αναδείξουμε τον ρόλο του αθλητισμού ως καταλύτη για την προαγωγή κοινών ιδεωδών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Επιπλέον, αναλύσαμε τη βιωσιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, εστιάζοντας στην ολοένα και πιο σημαντική χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση πόρων.

Τέλος, το θέμα της ισότητας των φύλων αποτέλεσε κεντρικό σημείο των συζητήσεών μας και συζητήθηκε διεξοδικά. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματώσουμε πλήρως τις αρχές της ισότητας σε όλες τις διαστάσεις του αθλητισμού, από την πρόσβαση και συμμετοχή μέχρι την αναγνώριση και τις ανταμοιβές. Η ενεργή προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και στην υποστήριξη της ουσιαστικής δικαιοσύνης, ενισχύοντας τον αθλητισμό ως ένα πεδίο για όλους και για όλες, ανεξάρτητα από το φύλο.
————————————————
“Attending the EU Sport Forum, I had the honor of representing the European Multisport Club Association (EMCA) and participating in discussions focused on critical issues for sports and society within the European Union.
One of the main topics explored was the connection of the European Union’s values with the Olympic Games, aiming to highlight the role of sports as a catalyst for promoting shared ideals and enhancing European identity.
Additionally, we discussed the sustainability of sports facilities, focusing on the increasingly important use of technology to improve energy efficiency and resource conservation.
Finally, gender equality was a central topic of our discussions and was thoroughly examined. It is vital to fully integrate the principles of equality in all aspects of sports, from access and participation to recognition and rewards. Active promotion of gender equality in sports can help combat stereotypes and support substantive justice, strengthening sports as a field for everyone, regardless of gender.”
————————————————
“Participant au Forum EU Sport, j’ai eu l’honneur de représenter l’Association Européenne des Clubs Multisports (EMCA) et de participer à des discussions axées sur des enjeux cruciaux pour le sport et la société au sein de l’Union Européenne.

L’un des principaux sujets explorés était la connexion des valeurs de l’Union Européenne avec les Jeux Olympiques, visant à souligner le rôle du sport comme catalyseur pour la promotion d’idéaux partagés et l’amélioration de l’identité européenne.

De plus, nous avons discuté de la durabilité des installations sportives, en mettant l’accent sur l’utilisation de plus en plus importante de la technologie pour améliorer l’efficacité énergétique et la conservation des ressources.

Enfin, l’égalité des genres a été un sujet central de nos discussions et a été examinée en profondeur. Il est vital d’intégrer pleinement les principes d’égalité dans tous les aspects du sport, de l’accès et de la participation à la reconnaissance et aux récompenses. La promotion active de l’égalité des genres dans le sport peut aider à combattre les stéréotypes et soutenir la justice substantielle, renforçant le sport comme un domaine accessible à tous, indépendamment du genre.”

Βρισκόμενη στο EU Sport Forum, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων και να συμμετάσχω σε συζητήσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τον αθλητισμό και την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χριστίνα Τσιλιγκίρη

Social